logoServiciile educaţionale existente până la începutul anului şcolar 2005-2006, aşa cum funcţionau la momentul respectiv nu mai puteau face faţă fenomenelor care în ultimii ani au afectat negativ dezvoltarea psiho - socială a copiilor şi tinerilor. Aceste fenomene erau urmarea evoluţiei sociale şi economice înregistrată de ţara noastră în ultimii ani.

România se confrunta cu exodul adulţilor către alte ţări , aceasta fiind o urmare directă a scăderii nivelului de trai şi a creşterii ratei şomajului; începeau să fie promovate nonvalorile, mass-media difuza mesaje violente, respectarea legilor statului devenise conjuncturală. Aceste fenomene au generat la copii şi tineri o serie de dezechilibre psihoafective cu impact asupra evoluţiei lor şcolare.

Se impunea înfiinţarea unei noi instituţii de învăţământ preuniversitar la nivel judeţean care să ofere, să coordoneze şi să monitorizeze serviciile educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura accesul la o educaţie de calitate şi asistenţa necesară în acest sens.

Cadrul legislativ nu a întârziat să apară...

În baza H. G. nr. 1251/13.10.2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare,instruire,compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din învăţământul special şi special integrat, MECT emite ordinul 5418/8 noiembrie 2005 prin care se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al mun. Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională .

Astfel Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui semnează pe 10 mai 2006 decizia nr. 140 de înfiinţare a CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE şi ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ (CJRAE), aceasta fiind o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridicǎ, subordonată MECT , coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean VASLUI şi finanţată de CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI.

Pentru dezvoltarea unor servicii educaţionale specifice de calitate (terapia tulburărilor de limbaj, evaluarea psihologică, consilierea psihopedagogică , orientarea şcolară şi profesională, ludoterapia, meloterapia etc.) se impunea dotarea centrului cu un spaţiu adecvat.

Ideea renovării imobilului aflat în domeniul public: Str. A. Donici nr. 2 (ex-cantina liceului M. Kogălniceanu) s-a dovedit excelentă, în special prin mansardarea podului vechii clǎdiri . Astfel s-a realizat o suprafaţǎ utilǎ de ~ 730 mp.

În anul şcolar 2007-2008 (7decembrie 2007) a avut loc inaugurarea noului sediu al CJRAE, eveniment la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor care au avut o contribuţie importantă la înfiinţarea, dotarea iniţială şi demararea activităţii în cadrul CJRAE: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui,CJAP Vaslui.

Cu prilejul momentului inaugural a fost subliniată importanţa misiunii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru valorizarea unui nou tip de educaţie.

Prin Hotărârea Nr. 2 /2008 a Consiliului Judeţean Vaslui se aprobă solicitarea transmiterii imobilului / Str. A Donici nr. 2 din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui pentru CJRAE Vaslui.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională are o solidă bază tehnico-materială:

- cabinet de consiliere de grup;

- cabinet de consiliere individual;ǎ

- 2 săli de festivităţi/conferinţe;

- birou Director;

- birou Coordonator CJAP;

- birou Administrator financiar/Contabilitate;

- secretariat;

- cabinet de asistenţǎ socialǎ şi documentare;

- baza logistică necesară desfăşurării activităţilor de realizare, respectiv editare a unor materiale didactice (12 calculatoare conectate la internet);

- magazie materiale;

- arhivă;

- 5 grupuri sanitare;

- centrală termică pe gaz;

A. Scopul principal al CJRAE Vaslui este asigurarea calităţii serviciilor educaţionale oferite de:

a) Centrele şcolare pentru educaţie incluzivă /Centrul şcolar pt. educaţie incluzivă "Constantin Pufan" Vaslui, Centrul şcolar pt. educaţie incluzivă „Aurora" Vaslui, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „Sf. Ecaterina" Huşi, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti;

b) Centrul logopedic judeţean şi cabinetele logopedice interşcolare ;

c) CJAP şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

B. Serviciile oferite de C.J.R.A.E. VASLUI

- consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională prin centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică;

- terapia tulburărilor de limbaj prin centrele şi cabinetele logopedice interşcolare;

- sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

- mediere şcolară, prin mediatorii şcolari;

- servicii complexe pentru copiii cu deficienţe prin centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

- informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, alţi membrii ai comunităţii;

- orientarea formării iniţiale şi continue prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială;

- terapii specifice oferite prin centrele judeţene şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţională oferă tuturor prin spriijin şi consiliere:

- bucuria participării la educaţie, câmp de afirmare şi autorealizare personală şi profesională, atenţie interpersonală şi respectul demnităţii persoanei;

Principiul activităţii desfăşurate în CJRAE exclude:

- marginalizarea copiilor cu CES;

- segregarea copiilor pe diferite criterii;

- discriminarea care generează suferinţe;

- umilirea copiilor şi a părinţilor cu dificultăţi sociale şi adaptative;

"Ideile schimbă lumea, dar măreţia inimii înalţă lumea către stele."

B. Pascal

sediu echipa