ANEXA 1
   --------
la ORDIN nr. 5.555 / octombrie 2011
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 27 octombrie 2011
-------------

                                                  REGULAMENT-CADRU
                                    privind organizarea şi funcţionarea centrelor
                                 judeţene /al municipiului Bucureşti şi a cabinetelor
                                                 de asistenţă psihopedagogică

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică (CJAP), respectiv Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Psihopedagogică (CMBAP) sunt structuri în cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) ce oferă servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti şi sunt finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de către CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţi de învăţământ preuniversitar şi asigură asistenţă psihopedagogică unui număr de 800 de elevi sau de 400 de preşcolari.
    (3) Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţile de învăţământ la care sunt înmatriculaţi cel puţin 800 de elevi. Unităţile de învăţământ cu mai puţin de 800 de elevi beneficiază de serviciile de asistenţă psihopedagogică ale unui cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică.
    (4) Cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică oferă servicii de asistenţă psihopedagogică unui număr de cel puţin două unităţi de învăţământ care împreună au un efectiv de 400 de preşcolari sau 800 de elevi.
    ART. 2
    (1) CJAP/CMBAP sunt instituţii subordonate financiar, metodologic şi organizatoric CJRAE/CMBRAE.
    (2) Activităţile cabinetelor de asistenţă psihopedagogică sunt coordonate metodologic de către CJAP/CMBAP.
    (3) De activitatea CJAP/CMBAP răspund coordonatorul CJAP/CMBAP şi directorul CJRAE/CMBRAE.
    (4) Finanţarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică se asigură de la bugetul consiliului judeţean/sectorului municipiului Bucureşti, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    (5) CJAP/CMBAP prezintă, la cererea directorului CJRAE/CMBRAE, rapoarte periodice privind activitatea proprie. Art. 3. - (1) CJAP/CMBAP organizează acţiuni de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, realizate individual şi colectiv, acţiuni cu părinţii şi cu cadrele didactice, prin consultaţii individuale şi colective, precum şi acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare şi profesionale, orientării carierei elevilor, activităţi de consiliere individuală şi de grup a elevilor cu manifestări deviante, prin informare, documentare, consiliere, acestea fiind monitorizate şi evaluate periodic de CJRAE/CMBRAE.
    (2) Cabinetele de asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ asigură în permanenţă informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunitãţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.
    ART. 4
    Consiliul judeţean/local asigură, prin intermediul CJRAE/CMBRAE, tuturor centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică spaţii şi dotări corespunzătoare în cabinete destinate exclusiv desfãşurării activităţilor de cunoaştere şi consiliere psihopedagogică a preşcolarilor/elevilor în cadrul unităţilor de învăţământ, cu sprijinul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.
    ART. 5
    CJAP/CMBAP colaborează în cadrul CJRAE/CMBRAE cu unităţi şi instituţii de învăţământ, cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu agenţiile judeţene de ocupare şi formare profesională, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu inspectoratul judeţean de poliţie - compartimentul prevenire, precum şi cu alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei.
    ART. 6
    Orientarea şcolară şi profesională, precum şi alte activităţi desfăşurate în cadrul CJAP/CMBAP şi în cabinetele de asistenţă psihopedagogică se realizează prin intervenţie, asistenţă psihologicã, metode psihopedagogice şi de consiliere în carieră.

    CAP. II
    Organizarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

    ART. 7
    (1) Categoriile de personal care funcţionează în cadrul CJAP/CMBAP sunt:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar.
    (2) Personalul de conducere - coordonatorul CJAP/CMBAP - poate fi profesor cu specializarea în pedagogie, psihopedagogie, psihologie, sociologie ori psihopedagogie specială sau, în mod excepţional, profesor absolvent al Facultăţii de Filosofie-Istorie, promoţiile 1978-1989, grupe opţionale de psihologie, pedagogie, sociologie, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime de minimum 5 ani în activitatea de asistenţă psihopedagogică.
    (3) Ocuparea funcţiei de coordonator al CJAP/CMBAP se face prin concurs organizat de consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ.
    (4) Coordonatorul CJAP/CMBAP este degrevat parţial de norma didactică, cu obligaţie de catedră de 4-6 ore, constând în activităţi de consiliere psihopedagogică, conform art. 9 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic.
    (5) Salarizarea coordonatorului CJAP/CMBAP se face conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 8
    În cadrul CJAP/CMBAP/cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, funcţia didactică este de consilier şcolar, prin care se înţelege: profesor psihopedagog/psihopedagogie specială, profesor psiholog, profesor sociolog, profesor pedagog cu specializări conform centralizatorului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    ART. 9
    În cadrul CJAP/CMBAP funcţiile didactice auxiliare sunt: asistent social, informatician şi secretar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    ART. 10
    Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de personal didactic şi didactic auxiliar din structura CJAP/CMBAP sunt aprobate anual de către inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la propunerea CJRAE/CMBRAE.
    ART. 11
    Posturile de profesori consilieri şcolari din cabinetele de asistenţă psihopedagogică sunt prevăzute în statul de funcţii al CJRAE/CMBRAE.
    ART. 12
    Încadrarea CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică cu personal didactic şi didactic auxiliar se face pe baza concursului organizat de către CJRAE/CMBRAE şi avizat de către inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

    CAP. III
    Funcţionarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea normei didactice

    ART. 13
    (1) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cadrul CJAP/CMBAP cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:
    a) 18 ore/săptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, consiliere, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a părinţilor şi a cadrelor didactice;
    b) 22 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de intervenţie şi evaluare psihopedagogică, activităţi de documentare ştiinţifică, colaborarea cu comunităţile locale, participarea la şedinţe cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile pedagogice cu tematică specifică, centralizarea datelor pentru elaborarea materialelor informative pe problematica orientării şcolare şi profesionale la nivel judeţean, întocmirea şi realizarea de programe de informare şi consiliere privind cariera, elaborarea unor studii sociopsihopedagogice.
    ART. 14
    (1) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică se stabileşte în baza prevederilor art. 262 din Legea nr. 1/2011.
    (2) Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă psihopedagogică cuprinde un număr de 40 de ore/săptămână, repartizate astfel:
    a) 18 ore/săptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, activităţi/ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii, în funcţie de solicitările unităţii de învăţământ şi în acord cu planul-cadru;
    b) 22 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţională, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică specifică.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile CJAP/CMBAP şi ale cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

    ART. 15
    CJAP/CMBAP au următoarele atribuţii:
    a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;
    b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ;
    e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
    f) coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar;
    g) colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
    h) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
    i) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
    j) sunt implicate alături de inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
    k) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
    l) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi în cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;
    m) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    n) coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice;
    o) colaborează cu cabinetele logopedice;
    p) colaborează cu mediatorii şcolari;
    q) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative speciale;
    r) organizează grupuri de intervizare;
    s) coordonează proiectele şi activităţile de consiliere individuală şi de grup ale elevilor cu manifestări deviante.
    ART. 16
    Cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică au următoarele atribuţii:
    a) asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.;
    b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
    c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
    d) propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea;
    e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor;
    f) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
    g) sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
    h) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal;
    i) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
    j) colaborează cu cabinetele logopedice;
    k) colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;
    l) colaborează cu mediatorii şcolari;
    m) asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
    n) colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională.
    ART. 17
    (1) Profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică are următoarele obligaţii în unitatea de învăţământ preuniversitar unde îşi desfăşoară activitatea:
    a) stabilirea, aprobarea şi afişarea programului de lucru la cabinetul de asistenţă psihopedagogică;
    b) prezentarea în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ a unui raport de activitate semestrial care să cuprindă informaţii privind: numărul de copii/elevi, părinţi, cadre didactice care au beneficiat de servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse pentru situaţiile de criză, situaţiile speciale şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea şi ameliorarea acestora, alte informaţii solicitate de unitatea de învăţământ;
    c) colaborarea cu personalul didactic al unităţii de învăţământ în care funcţionează;
    d) participarea la consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învăţământ;
    e) organizarea de lectorate pentru părinţi cu tematică specifică;
    f) participarea, la solicitarea unităţii de învăţământ, la diverse proiecte şi programe educaţionale.
    (2) Unitatea de învăţământ are următoarele obligaţii faţă de profesorul consilier şcolar din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică:
    a) asigură spaţiul pentru funcţionarea cabinetului, necesar desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică;
    b) asigură serviciile de igienizare şi dotare a cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică;
    c) asigură toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 18
    Consilierii şcolari care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi în cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică vor utiliza următoarele documente: planul de activităţi, registrul de evidenţă a activităţilor, fişa de consiliere/psihopedagogică, fişe de orientare a carierei şi alte documente specifice activităţii de consiliere.
    ART. 19
    (1) Atribuţiile personalului de conducere, ale personalului didactic, ale personalului didactic auxiliar şi ale personalului nedidactic din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare şi în regulamentul de ordine interioară ale CJAP/CMBAP, precum şi în fişa postului şi sunt monitorizate anual de către CJRAE/CMBRAE.
    (2) Fişele de post se aprobă anual de către directorul CJRAE/CMBRAE, respectiv de către coordonatorul CJAP/CMBAP, cu avizul consiliului de administraţie, pentru personalul din cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea personalului

    ART. 20
    Evaluarea anuală a coordonatorului CJAP/CMBAP se face de către consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, propuse de către directorul CJRAE/CMBRAE şi avizate de către consiliul de administraţie.
    ART. 21
    Domeniile de competenţă ale personalului didactic din cadrul CJAP/CMBAP şi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişe de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP. În funcţie de aceste documente se realizează evaluarea anuală a profesorilor consilieri şcolari.
    ART. 22
    Domeniile de competenţă ale personalului didactic auxiliar vor fi stipulate în fişele postului, însoţite de fişele de evaluare. Fişele de post şi, respectiv, fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE/CMBRAE, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP/CMBAP, în funcţie de aceste documente realizându-se evaluarea anuală a personalului didactic auxiliar.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 23
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CJAP/CMBAP, precum şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică se asigură în baza prevederilor art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 24
    CJAP/CMBAP, precum şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică pot beneficia în cadrul CJRAE/CMBRAE de sprijin material şi financiar din partea unor persoane fizice sau juridice, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 25
    Spaţiile destinate activităţilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică din unităţile de învăţământ vor fi folosite pentru acest tip de activităţi. În mod excepţional, în situaţia în care nu există suficiente spaţii, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte utilizarea cabinetelor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică şi pentru alte activităţi şcolare.
    ART. 26
    Personalul didactic şi didactic auxiliar din cadrul CJAP/CMBAP, precum şi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.