Legislaţie internaţională:

 • Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 Mai 2003
 • Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, ratificată de România în 1990
 • Convenţia nr 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
 • Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiilor internaţionale
 • Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei

 Sursa www.salvaticopiii.ro şi Monitorul Oficial

 

Legislaţie naţională

 • Legea nr. 87/2007 din 03/04/2007 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 17/04/2007) pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 Mai 2003
 • Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

DREPTURILE COPILULUI

 • Dreptul copilului la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare;
 • Înregistrarea naşterii, nume, cetăţenie, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit de către aceştia;
 • Păstrarea identităţii ;
 • Orice copil are dreptul de a trăi cu părinţii săi, cu excepţia cazului în care acest fapt este incompatibil cu interesul superior al copilului. Orice copil are dreptul să menţină contactul cu ambii părinţi dacă este separate de unul din ei sau de amândoi;
 • Copilul şi părinţii au dreptul de a părăsi orice ţară şi de a intra în propria lor ţară în scopul reunificării familiei sau a menţinerii relaţiei părinte-copil;
 • Orice copil are dreptul de a-şi exprima opinia în orice problemă sau procedură care îl priveşte, iar opinia lui trebuie luată în considerare cu respect, în funcţie de vârstă şi gradul său de maturitate;
 • Dreptul la libera exprimare;
 • Dreptul la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie;
 • Dreptul la libertatea de asociere;
 • Dreptul la viaţă privată;
 • Accesul la informare corespunzătoare;
 • Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de violenţă;
 • Dreptul la protecţie a copiilor lipsiţi de mediul familial;
 • Dreptul copiilor refugiaţi la protecţie specială;
 • Copiii cu dizabilităţi au dreptul la îngrijire, educaţie şi instruire specială, menite să le ofere maximum de autonomie posibilă, un trai deplin şi activ în societate;
 • Dreptul la sănătate şi la servicii medicale;
 • Dreptul la protecţie socială;
 • Dreptul copilului la un nivel de trai decent;
 • Dreptul la educaţie;
 • Dreptul la timp liber, recreare şi activităţi culturale;
 • Dreptul la protecţie împotriva muncii copilului;
 • Dreptul la protecţie împotriva abuzului de droguri;
 • Dreptul la protecţie împotriva exploatării sexuale;
 • Prevenirea vânzării, răpirii şi traficului de copii;
 • Dreptul de protecţie împotriva altor forme de exploatare;
 • Dreptul la protecţia împotriva torturii, tratamentelor degradante şi lipsirii de libertate;
 • Protecţia copiilor afectaţi de conflicte armate;
 • Reabilitarea copiilor victime;
 • Dreptul la asistenţă juridică sau de altă natură în cazul în care un copil este presupus sau dovedit de a fi săvârşit un delict;

Sursa: “Convenţia cu Privire la Drepturile Copilului”

LEGISLAŢIE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

 

Legislaţie internaţională

 • Programul Mondial de Acţiune  în legătură cu Persoanele cu Handicap (rezoluţia Adunării Generale ONU din 1982)
 • Convenţia Internaţională a  Drepturilor Omului
 • Convenţia cu privire la Drepturile Copilului adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la 20.11.1989, ratificată de România  în 1990
 • Convenţia mondială a miniştrilor educaţiei de la Jomtien (Thailanda), 1990, cu genericul “Educaţie pentru Toţi”, unde s-a semnat Declaraţia Mondială asupra Educaţiei pentru Toţi (1990).
 • Comunitatea Europeană a adoptat “Rezoluţia Consiliului Miniştrilor Educaţiei cu privire la integrarea copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi în sistemele obişnuite de învăţământ, din 31 mai 1990”
 • Regulile Standard pentru Egalizarea Şanselor Persoanelor cu Handicap (1993 la Adunarea Generală ONU)
 • Declaraţia de la Salamanca şi cadrul de acţiune în educaţia cerinţelor speciale - Conferinţa Mondială organizată de UNESCO cu privire la Educaţia Specială (Salamanca 1994)
 • Summit-ul mondial asupra dezvoltării sociale - Copenhaga, 1995, finalizat cu Declaraţia de la Copenhaga
 • Comisia Internaţională pentru Educaţia Secolului XXI (UNESCO, 1996)
 • Forumul Mondial al Educaţiei  pentru Toţi - aprilie 2000, Dakar. l

Legislaţie internă

 • Decretul 121 din 9 iunie 1992 pentru promulgarea Legii privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate;
 • Decretul 114 din 30 mai 1992 pentru promulgarea Legii privind protecţia specială a persoanelor handicapate;
 • Ordinul 67 din 29 mai 2000, privind decontarea contribuţiilor personale suportate de adultul cu handicap pentru achiziţionarea de medicamente;
 • Ordinul 24 din 3 martie 2000, privind aprobarea Normării personalului din instituţiile de interes public pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
 • Ordinul 153 din 14 decembrie 1999 privind înfiinţarea comisiilor de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
 • Ordinul 152 din 13 decembrie 1999 privind plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi a transportului în comun pentru persoanele cu handicap şi pentru asistenţii personali care beneficiază de aceasta conform legii
 • Ordinul 132 din 4 septembrie 2000, privind depunerea declaraţiei lunare de către persoanele juridice cu privire la plata obligaţiilor faţă de bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
 • Hotărârea 939 din 29 decembrie 1997 privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi;
 • Ordinul 125 din 25 octombrie 1999 privind constituirea Consiliului Naţional de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap;
 • Hotărârea 63 din 10 februarie 1992 privind autorizarea funcţionării în România a filialei Asociaţiei Handicap Internaţional
 • Hotărârea 219 din 26 ian 2001, pentru aprobarea execuţiei unor pasarele pietonale şi amenajarea unor treceri pentru biciclişti şi persoane cu handicap locomotor pe drumul naţional DN 1, sectorul Bucureşti-Ploieşti
 • Ordinul 46 din 7 mai 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 109/1999 privind valorificarea produselor şi serviciilor realizate în cadrul căminelor-atelier si al altor cămine din coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
 • Hotărârea 109 din 22 februarie 1999 privind valorificarea produselor şi serviciilor realizate în cadrul căminelor-atelier şi al altor cămine din coordonarea Secretariatului de Stat pentru persoanele cu handicap
 • Ordonanţa de Urgenţă 40 din 25 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 610 din 25 mai 1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor
 • Legea 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • Decizia 20 din 9 februarie 1999 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992 privind protecţia persoanelor handicapate si ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială
 • Ordonanţa de Urgenţă 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • Hotărârea 641 din 12 august 1999 privind acordarea unui împrumut temporar din Trezoreria generală a statului Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
 • Legea 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate
 • Legea nr. 272/21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Ghidul metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap, în M.O. nr. 538/25.07.03
 • Strategia Guvernamentală în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate
 • H.G. nr. 218/2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare şi evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a acestora
 • H.G.- Hotărârea privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, în perioada 2006-2013 (M.O., nr. 919, octombrie 2005 )

 

Sursa : www.cereas.ro 

Noutăţi legislative

Legea nr. 448/2004 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1006 din 18.12.2006 a fost completată şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 14/2007 din 07.03.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187 din 19.03.2007.

 Această modificare se referă la drepturile persoanelor care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere copii încadraţi într-o categorie de persoane cu handicap şi la drepturile persoanelor cu handicap.
 Procedura de aplicare a acestei Ordonanţe a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 349 din 23.05.07.

 Iată pe scurt care sunt drepturile persoanelor îndreptăţite, enumerate mai sus, stipulate de această ordonanţă:

 • Concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, după caz, stimulant lunar, până la vârsta de 3 ani, în condiţiile de acordare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 7/2007;
 • Concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • Program redus de lucru la 4 ore pentru părintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani;
 • Concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de18 ani;
 • Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizeazǎ alte venituri, până la împlinirea copilului a vârstei de 3 ani;
 • Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu realizează alte venituri pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;
 • Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordată persoanei cu handicap care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
 • Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizează alte venituri, beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei până la împlinirea acestuia a vârstei de 2 ani şi un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani.

   De aceste drepturi nu pot beneficia: asistentul maternal profesionist, persoana care a fost numită tutore precum şi persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal, pentru acelaşi copil, ori în situaţia în care celălalt părinte este asistent personal pentru acel copil.

 • Un alt drept este şi alocaţia lunară de plasament, acordată în condiţiile legii, majorată cu 50%
 • Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor menţionate se actualizează cu indicele creşterii preţurilor de consum prin hotărâre a Guvernului.

 

 Sursa : www.cereas.ro