I. Dispoziţii generale

Art.1

 1. (1)Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare cuprinde reguli şi norme de conduitǎ necesare pentru buna desfǎşurare a activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui .
 2. (2)Scopul prezentului Regulament propriu de organizare şi funcţionare este acela de a asigura funcţionarea instituţiei în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plǎcut, propice înaltei performanţe instituţionale şi individuale a angajaţilor, având la bazǎ urmǎtoarele principii:

a)   principiul bunei credinţe;

b)   principiul respectului reciproc între instituţie şi angajat, respectiv între angajaţi;

c)   principiul deontologiei;

d)   principiul egalitǎţii de şanse şi de tratament;

e) principiul solidaritǎţii;

f) principiul rǎspunderii personale faţǎ de instituţie şi faţǎ de societate, pentru activitatea desfǎşuratǎ în orice plan: didactic, ştiinţific, administrativ etc;

g)   principiul transparenţei ;

h) principiul libertǎţii de asociere pentru apǎrarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale etc;

Art.2

(1) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) Vaslui este o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonatǎ Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi coordonatǎ pe plan local de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

      (2) C.J.R.A.E. Vaslui reprezintă o instituţie de învăţământ specializată ce are ca scop asigurarea calităţii serviciilor educaţionale.

      (3) C.J.R.A.E. Vaslui reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.

     (4) C.J.R.A.E. Vaslui coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel judeţean activitatea Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

      (5)OBIECTIVELE PRINCIPALE ale activităţii C.J.R.A.E. Vaslui sunt:

 1. a)cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi;
 2. b)asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 3. c)informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 4. d)colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară , socială şi profesională;
 5. e)implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor ;
 6. f)organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 7. g)organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional;

(6) SERVICIILE oferite de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui sunt următoarele:

 1. a)servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 2. b)servicii de terapie a tulburărilor de limbaj prin Centrul Judeţean Logopedic şi cabinetele logopedice interşcolare;
 3. c)servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui, în baza prevederilor art.54 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale –Legea nr. 1/ 2011;
 4. d)servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
  1. e)servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
  2. f)servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
  3. g)servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
  4. h)servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile;
  5. i)terapii specifice oferite prin Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

Art.3

(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al C.J.R.A.E. Vaslui a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

 • Ordinului nr. 5555 din 27 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene /al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţǎ educaţionalǎ .
 • Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;
 • Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale publicată în M.O. nr. 0018/ 10. 01.2011;
 • Legii nr. 319/2006 a securitǎţii şi sǎnǎtǎţii în muncǎ;
 • Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bǎrbaţi, republicată în 2007;

(2)Orice revizuire sau completare ulterioarǎ a Regulamentului Propriu de Organizare şi Funcţionare al CJRAE Vaslui va trebui sǎ aibǎ în vedere eventualele modificǎri intervenite în legislaţia specificǎ domeniului de activitate specific.

Art.4

(1) Prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se aplicǎ tuturor salariaţilor C.J.R.A.E. Vaslui, indiferent de forma şi durata contractului individual de muncǎ, de categoria de salariaţi în care se încadreazǎ, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia ierarhicǎ ocupatǎ.

(2) Dacǎ salariaţii CJRAE sunt delegaţi la alte instituţii, aceştia vor fi obligaţi sǎ respecte atât dispoziţiile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, cât şi pe cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituţiei la care sunt delegaţi.

Art.5

(1) În cadrul CJRAE Vaslui îşi desfǎşoarǎ activitatea urmǎtoarele categorii de salariaţi:

 • personal didactic  - 1 Director   - prof. psihopedagog

                         - 1 Coordonator al CJAP - prof. pedagog

                         - 37 profesori consilieri şcolari (prof. psihologi, psihopedagogi) din care: 33 posturi prof. consilieri şcolari în cabinetele interşcolare de asistenţă psihopedagogică şi 4 posturi prof. consilieri şcolari în cadrul C.J.R.A.E. Vaslui

                         - 10 profesori logopezi

 • personal didactic auxiliar – 1 secretar, 2 asistenţi sociali, 1 administrator financiar, 1 documentarist. Personalul didactic auxiliar este definit conform Legii nr.1/2011-Titlul IV, Capitolul I - Statutul Personalului Didactic din învăţământul preuniversitar.
 • personal nedidactic – 1 secretar dactilograf, 1 portar, 1 îngrijitor.

Potrivit Legii nr. 1/2011, personalul nedidactic sau administrativ îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În desfǎşurarea activitǎţii lor salariaţii trebuie sǎ se achite de sarcinile conţinute în fişa postului pe care-l ocupǎ şi, inclusiv excedentar acesteia, sǎ acţioneze convergent cu obiectivele punctuale şi generale ale C.J.R.A.E. Vaslui, cu ţintele imediate şi strategice ale acestuia.

A. Astfel, în cadrul compartimentului de asistenţă socială, cei doi asistenţi sociali au în principal următoarele atribuţii:

ü  depistează elevii cu probleme sociale în vederea integrării/reintegrării lor şcolare şi în comunitatea locală, realizează evaluarea psiho-socială în echipa de specialişti, stabilesc conţinutul activităţii de asistenţă socială;

ü  se implică în rezolvarea problemelor sociale care influenţează activitatea şcolară prin colaborarea cu instituţiile de profil;

ü  realizează studii de caz şi anchete sociale în situaţii problemă; întocmesc documentaţii specifice; revizuiesc documentaţii specifice; respectă codul deontologic al asistentului social;

ü  asistă social familiile cu copii problemă, monitorizează situaţiile conflictuale, facilitează comunicarea formală intra şi interinstituţională şcoală-familie, şcoală-comunitate şcolară-comunitate socială;

ü  utilizează eficient logistica instituţiei;

ü  dau dovadă de capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă;

ü  participă la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/cursuri de perfecţionare şi aplică în activitatea curentă cunoştinţe, abilităţi, competenţe profesionale dobândite în cadrul programelor de formare continuă;

ü  comunică eficient cu partenerii educaţionali, cu comunitatea locală şi dezvoltă alături de partenerii educaţionali proiecte educaţionale utile axei elev-şcoală-comunitate;

                  B. Consilierii şcolari care îşi desfăşoară activitatea în cadrul C.J.A.P. Vaslui, parte integrantă a C.J.R.A.E. Vaslui, respectiv în cadrul cabinetului de consiliere psihologică individuală /de grup realizează activităţi de:

ü  asistenţă psihopedagogică – consiliere, examinare, orientare, pre-orientare şcolară şi profesională;

ü  consiliere a copiilor/elevilor, părinţilor, cadrelor didactice ;

ü  centralizare la nivel judeţean a tuturor datelor în vederea elaborării materialelor informative pe problematica orientării şcolare şi profesionale.

ü  centralizare la nivel judeţean a datelor privind abandonul şcolar;

ü  întocmire şi realizare a programelor de informare şi consiliere privind cariera;

ü  de cercetare ştiinţifică cu tematică psihopedagogică.

ü  realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;

         Consilierii şcolari fac parte din echipa multidisciplinară de intervenţie timpurie, menită să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale; realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

C. În cadrul compartimentului contabilitate administratorul financiar:

ü  desfăşoară activităţi care cuprind atribuţii şi sarcini cu specific financiar-contabil;

ü  realizează încadrarea corectă a documentelor contabilizate;

ü  înregistrează şi prelucrează informatic periodic datele în programele de contabilitate;

ü  întocmeşte şi verifică situaţiile şi rapoartele contabile;

ü  întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare;

ü  coordonează şi îndrumă întreaga activitate financiar contabilă a unităţii.

ü  asigură permanenta legătură cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului;

ü  realizează planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii instituţiei;

ü  alcătuirea de proceduri;

ü  consiliază/îndrumă şi realizează controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale;

ü  participă permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;

ü  asigură fluxul informaţional al compartimentului şi raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.

D. În cadrul compartimentului secretariat al C.J.R.A.E. Vaslui se desfăşoară în principal activităţi care constau în:

ü  realizarea evidenţei la zi a dosarelor personale ale tuturor angajaţilor instituţiei ;

ü  operarea imediată şi cu exactitate în carnetele de muncă ale salariaţilor a tuturor modificărilor privind salarizarea, gradele, treptele, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în normativele de completare a acestor documente;

ü  înregistrarea corespondenţei, a diverselor acte, documente, adrese în registrul de intrare-ieşire;

ü  întocmirea lunară a statului de plată;

ü  ţinerea evidenţei concediilor de odihnă;

ü  întocmirea anuală a fişelor fiscale ale angajaţilor ;

ü  cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;

ü  folosirea tehnologiei informatice în proiectarea activităţilor de secretariat;

ü  alcătuirea de proceduri ;

ü  evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic;

ü  înregistrarea şi prelucrarea periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL;

ü  asigurarea fluxului informaţional al compartimentului şi raportarea periodică pentru conducerea instituţiei;

ü  asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului;

ü  participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră;

ü  participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui;

ü  îndeplinirea altor altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.

E. În cadrul cabinetului de documentare al C.J.R.A.E. Vaslui documentaristul are în principal rolul de a :

ü  gestiona raţional şi eficient potrivit legislaţiei în vigoare şi de a pune în valoare   fondul documentar (resursele informaţionale), respectiv baza didactico-materială din unitate;

ü  elabora oferta bibliotecii ;

ü  elabora documentele de planificare şi de organizare a activităţii de bibliotecă în concordanţă cu planul managerial al centrului, Regulamentul Intern şi procedurile elaborate la nivelul unităţii şcolare;

ü  promova educaţia pentru informaţie în rândul copiilor, elevilor, cadrelor didactice, părinţilor sau altor membri ai comunităţii care vin în structura documentară prin acordarea de consultanţă beneficiarilor C.J.R.A.E. Vaslui;

ü  realiza o bază de date pe specificul activităţii din cadrul instituţiei;

ü  ţine evidenţa tuturor publicaţiilor achiziţionate în cadrul C.J.R.A.E. Vaslui fie prin cumpărare, fie prin donaţii sau transfer inter-bibliotecar;

ü  constitui, organiza şi dezvolta colecţiile bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice;

ü  contribui la promovarea unei bune imagini a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui în relaţiile cu alte instituţii, precum şi în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate la sediul instituţiei;

ü  îndruma lectura elevilor, în colaborare cu cadrele didactice, ţinând cont de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor ;

ü  participa la activităţi de formare profesională continuă şi dezvoltare în carieră;

ü  iniţia şi derula parteneriate cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu părinţii elevilor;

ü  asigura funcţionarea bibliotecii; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia;

ü  realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice, elevi din învăţământul preuniversitar.

F. Activitatea portarului C.J.R.A.E. Vaslui presupune în primul rând asigurarea pazei şi securităţii obiectivului, respectiv a bunurilor materiale din unitate în cadrul programului de lucru, autorizarea accesului în instituţie, întreţinerea echipamentelor, mijloacelor şi a aparaturii din dotare. De asemenea portarul urmăreşte starea de funcţionare a centralei termice, după caz.

     G. Secretarul - dactilograf transmite note telefonice în şcoli şi cabinete din reţeaua de asistenţă psihopedagogică, arhivează documentele, ţine evidenţa documentelor de personal din cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică, asigură evidenţa şi întreţinerea materialelor necesare activităţii de asistenţă psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională.

H. Îngrijitorul asigură gestionarea corectă a patrimoniului instituţiei, efectuează lucrări de îngrijire, curăţenie în cadrul CJRAE Vaslui.

Toate categoriile de salariaţi au încheiate cu CJRAE Vaslui contracte de muncă în acord cu legislaţia în vigoare.

Art.6

Cadrele didactice asociate au în relaţia cu CJRAE Vaslui drepturi şi obligaţii similare cu ale cadrelor didactice cu funcţia de bazǎ în CJRAE Vaslui, mai puţin dreptul de a alege şi de a fi ales.

Art.7

(1) CJRAE Vaslui se angajeazǎ sǎ informeze angajaţii, potrivit legislaţiei în vigoare cu privire la :

- evoluţia recentǎ şi evoluţia probabilǎ a activitǎţilor şi situaţiei economice a instituţiei ;

- starea de fapt şi tendinţele privind schema de personal şi personalul efectiv al instituţiei ;

- deciziile care pot duce la modificǎri importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncǎ, în special atunci când existǎ o ameninţare la adresa locurilor de muncǎ ;

(2) CJRAE Vaslui îşi rezervǎ dreptul de a refuza, potrivit legii, comunicarea informaţiilor calificate drept confidenţiale şi care pot dǎuna funcţionǎrii instituţiei.

II Drepturile şi obligaţiile CJRAE Vaslui şi ale salariaţilor sǎi

 

II. 1 Drepturile şi obligaţiile salariaţilor   CJRAE Vaslui

Art.8

Cadrele didactice au obligaţia moralǎ sǎ-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

Art. 9

 1. (1)Personalul didactic/didactic auxiliar din cadrul CJRAE are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, respectiv din Legea nr. 1/2011, TITLUL IV, Capitolul I - Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar, din regulamente specifice şi din prevederile contractului individual de muncă.

         (2) Personalul didactic/didactic auxiliar şi nedidactic(administrativ) are obligaţii şi rǎspunderi de naturǎ profesionalǎ, materialǎ şi moralǎ, care garanteazǎ realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art.10

Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referǎ, în principal, la:

 • conceperea activitǎţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învǎţǎmânt, prin metodologii care respectǎ principiile psihopedagogice;
 • utilizarea bazei materiale şi a resurselor din cadrul CJRAE Vaslui în scopul realizǎrii optime a obligaţiilor profesionale;
 • punerea în practicǎ a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învǎţǎmânt;
 • organizarea împreunǎ cu elevii a unor activitǎţi extraşcolare cu scop educativ, orientare şcolarǎ şi profesionalǎ, activitǎţi care au drept scop incluziunea socialǎ şi ulterior profesionalǎ a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerinţe educative speciale.
 • colaborarea cu pǎrinţii prin oferirea permanentǎ de servicii educaţionale specifice: îndrumare, instruire, consiliere;
 • evaluarea performanţelor la învǎţǎturǎ ale elevilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;
 • participarea la viaţa şcolarǎ în toate compartimentele care vizeazǎ organizarea şi desfǎşurarea procesului de învǎţǎmânt, conform deontologiei profesionale.

Art. 11

Referitor la dreptul de securitate al personalului didactic

 1. (1)Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfǎşurǎrii activitǎţii didactice de nicio autoritate şcolarǎ sau publicǎ.
 2. (2)Prin excepţie de la prevederile articolului(1), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţilor didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
 3. (3)Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
 4. (4)Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
 5. (5)Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).

Art. 12

În spaţiile CJRAE sau în vecinǎtatea acestora cadrul didactic este protejat de cǎtre autoritǎţile responsabile cu ordinea publicǎ. Protecţia se asigurǎ împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnitǎţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedicǎ exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale.

Art.13

Salariaţilor C.J.R.A.E. Vaslui le revin urmǎtoarele obligaţii, respectiv atribuţii:

(a) obligaţia de a îndeplini calitativ şi cantitativ atribuţiile ce le revin conform fişei postului;

(b) obligaţia de a respecta prevederile Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al CJRAE Vaslui, în contractul individual de muncǎ aplicabil, precum şi în celelalte reglementǎri interne;

(c) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

(d) obligaţia de a respecta normele şi mǎsurile de securitate şi sǎnǎtate a muncii;

(e) obligaţia de a da dovadǎ de deontologie;

(f) obligaţia de a fi loial C.J.R.A.E. Vaslui în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activitǎţile desfǎşurate în afara C.J.R.A.E. Vaslui;

(g) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

(h) obligaţia de a da dovadǎ de respect şi bunǎ-credinţǎ în raporturile cu instituţia şi cu colegii şi implicit de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hǎrţuire şi /sau calomnie;

     (i) personalul didactic/didactic auxiliar realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de   suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

     (j) personalul didactic realizează studii şi cercetări privind corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei forţei de muncă şi implementarea strategiei moderne de predare-învăţare-evaluare în actul didactic.

       k) personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile;

       l) personalul didactic auxiliar are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii;

m) personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar o dată la 10 ani, cu aprobarea unităţii de învăţământ sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă.

Art.14

Personalul didactic şi didactic auxiliar al C.J. R.A.E Vaslui beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 1/2011.

II.2 Drepturile şi obligaţiile   CJRAE Vaslui

 

Art.15

Potrivit legislaţiei în vigoare, Responsabilităţile Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui sunt următoarele:

a) Coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către C.J.A.P. Vaslui şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice;

b) Colaborează din punct de vedere metodologic cu C.S.E.I. (centrele şcolare pentru educaţie incluzivă) din judeţ în vederea furnizării serviciilor specializate;

                             c) Constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;

                            d) Propune I.S.J. Vaslui şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin.(3) din Legea nr. 1/2011;

e) Oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi al C.S.E.I., pe baza colaborării dintre comisiile din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul D.G.A.S.P.C Vaslui;

                        f) Participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Vaslui, în baza parteneriatelor;

   g) Participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea Nr. 1/2011.

         h)Colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu C.C.D. Vaslui,   instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale în baza unor acorduri-cadru;

i) Informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;

j) Informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;

k)Realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

   l)Evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele/ cabinetele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;

                      m)Realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate;

          n) Gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

                           o)Analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul   preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul Consiliului Judeţean Vaslui şi al I.S.J. Vaslui;

   p)Realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;

q)Facilitează relaţionarea unităţilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe;

   r)Coordonează şi certifică activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC).

Art.16

CJRAE Vaslui, din postura sa de angajator, are în principal urmǎtoarele drepturi :

(a) sǎ stabileascǎ organizarea şi regulile de funcţionare a unitǎţii;

(b) sǎ dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalitǎţii lor;

(c) sǎ exercite controlul asupra modului de îndeplinire de cǎtre salariaţi a sarcinilor de serviciu;

(d) sǎ constate sǎvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hǎrţuire şi / sau calomnie instituţionalǎ şi personalǎ şi sǎ aplice sancţiunile corespunzǎtoare    potrivit legii, potrivit contractului individual de muncǎ, prezentului regulament propriu de organizare şi funcţionare sau altor reglementǎri ale CJRAE Vaslui, dupǎ caz.

Art.17

Angajatorului îi revin, în principal, urmǎtoarele atribuţii:

(a) sǎ informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncǎ şi asupra elementelor care privesc desfǎşurarea relaţiilor de muncǎ;

(b) sǎ asigure în permanenţǎ condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncǎ şi condiţiilor corespunzǎtoare de muncǎ.

(c) sǎ acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul individual de muncǎ, precum şi din prezentul regulament;

(d) sǎ creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesionalǎ ;

(e) sǎ comunice periodic salariaţilor situaţia economicǎ şi financiarǎ a unitǎţii, cu excepţia informaţiilor care, prin divulgare, sunt de naturǎ sǎ prejudicieze activitatea unitǎţii.

(f) sǎ se consulte cu sindicatul sau, dupǎ caz, cu reprezentantul salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile sǎ afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora.

(g) sǎ plǎteascǎ toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, sǎ reţinǎ şi sǎ vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii.

(h) sǎ elibereze, la cerere, toate documentele care atestǎ calitatea de salariat a solicitantului, respectiv, dacǎ este cazul, retribuţia / veniturile obţinute de el în cadrul CJRAE Vaslui .

(i) sǎ asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

(j) sǎ asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plǎcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hǎrţuire şi /sau calomnie instituţionalǎ şi personalǎ şi în general reaua – credinţǎ;

 1. III.Conducerea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui

 

Art.18

(A) Conducerea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui este asigurată de

Consiliul de administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui format din 9 membri. Potrivit legislaţiei în vigoare, din consiliul de administraţie al CJRAE Vaslui fac parte:

 • Doamna prof. Daniela Laic - Director al CJRAE Vaslui
 • Doamna Cristina Vasiliu - reprezentant din partea Consiliului Judeţean Vaslui
 • Domnişoara prof. Georgescu Cristina-Elena / Coordonator al CJAP Vaslui
 • Doamna prof. Popa Irina / Coordonatorul Centrului Judeţean Logopedic (centrul logopedic interşcolar)
 • Doamna prof. Anda Ştefănică - reprezentant din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui

     Cadre didactice:

 • Doamna prof. Vîntu Cristina
 • Doamna prof. Luca Daniela
 • Doamna prof. Jitcă Daniela
 • Doamna prof. Simionică Elena
 1. (B)La şedinţele Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui este invitat să participe, cu statut de observator, reprezentantul organizaţiei sindicale a centrului, domnişoara prof. Bărbieru Elena.

Art.19

             Consiliul de administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui funcţionează în baza prevederilor art. 96 din Legea nr.1/2011 şi ale metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Art.20

Numărul total de posturi/catedre din cadrul C.J.R.A.E. Vaslui este cel aprobat de I.S.J. Vaslui, la propunerea C.J.R.A.E. Vaslui.

Art.21

     Directorul CJRAE are următoarele atribuţii:

 • urmăreşte modul de funcţionare şi organizare a C.J.R.A.E.;
 • asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
 • asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
 • coordonează încadrarea unităţii de învăţământ cu personal necesar (de specialitate în domeniul psihopedagogic) în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, Titlul IV, Capitolul I – Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • organizează şi îndrumă activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi de cercetare ştiinţifică;
 • coordonează utilizarea, dezvoltarea şi protejarea bazei didactico-materiale din cadrul C.J.R.A.E. împreună cu autorităţile publice locale;
 • elaborează şi avizează anual fişele de post, respectiv fişele de evaluare ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui;
 • domeniile de competenţă ale personalului didactic din cadrul CJAP Vaslui şi din cabinetele de asistenţă psihopedagogică vor fi stipulate în fişele de evaluare. Fişele de post, respectiv fişele de evaluare se elaborează şi se avizează anual de către directorul CJRAE Vaslui, cu aprobarea consiliului de administraţie, la propunerea coordonatorului CJAP Vaslui.

Art. 22

     (1)Directorul C.J.R.A.E. Vaslui reprezintǎ instituţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea localǎ.

(2)Directorul îşi desfǎşoarǎ activitatea sub îndrumarea şi controlul Inspectoratului Şcolar cǎruia îi este subordonat.

(3)Directorul C.J.R.A.E. este membru al Consiliului de Administraţie .

(4)Coordonează încadrarea personalului didactic şi didactic auxiliar al CJRAE Vaslui, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice este organizat de către C.J.R.A.E. Vaslui, prin intermediul comisiei de concurs, aprobată de Consiliul de Administraţie, care validează rezultatele concursului.

(5)Deciziile directorului se iau în concordanţǎ cu hotǎrârile Consiliului de Administraţie al C.J.R.A.E. Vaslui.

Art. 23                                                                                                  

         Evaluarea anuală (an şcolar) a directorului CJRAE se face de către Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, în baza unei fişe de post şi a unei fişe de evaluare specifice, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

IV. Dispoziţii finale                                     

Art. 24

(1)Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al CJRAE Vaslui din data de …………..............

(2)Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare intrǎ în vigoare o datǎ cu semnarea lui de cǎtre directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui, doamna prof. Daniela Laic.

 

Director C.J.R.A.E. Vaslui, prof. Daniela Laic

Documentarist, ing. Grama Liliana