BIBLIOGRAFIE - ORDINEA MENȚIONĂRII LUCRĂRILOR ÎN CADRUL UNEI BIBLIOGRAFII

 

Regulament de Organizare și Funcționare a BIBLIOTECII CENTRULUI

JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ VASL UI click aici!

 

REGULAMENTUL  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE
A  BIBLIOTECII CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ   VASLUI

 

A. După Legea Bibliotecilor nr.334/31.05.2002,
publicată în Monitorul Oficial al României nr.442/18.06.2002
B. După Ordinul 5556 al ministrului Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare publicat în Monitorul Oficial al României nr. 757/ 27 oct. 2011

Politica documentară a C.J.R.A.E. Vaslui/

       Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/ adolescentului, bibliotecile şcolare / centrele de documentare şi informare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.

În contextual dat de evoluţia noilor tehnologii, de diversificarea canalelor de transmitere şi a modalităţilor de acces la informaţie, dar şi de cantitatea din ce în ce mai mare de informaţie, formarea elevilor în domeniul infodocumentar este indispensabilă.

         Prin formarea elevilor în domeniul infodocumentar se urmăreşte dobândirea de competenţe informaţionale şi documentare cum ar fi:

 • Cunoaşterea organizării specifice a structurilor infodocumentare (biblioteci, centre de resurse, mediateci, librării)şi în mod particular a bibliotecii CJRAE
 • Cunoaşterea principiilor de clasificare şi aranjare a documentelor, a vocabularului specific structurilor infodocumentare
 • Cunoaşterea instrumentelor de acces la informaţia disponibilă în spaţiul infodocumentar sau în spaţiul virtual(accesare directă sau la distanţă)
 • Cunoaşterea diferitelor tipuri de documente, compararea lor, asocierea documentului cu informaţia
 • Cunoaşterea diferitelor tipuri de resurse prezente on-line
 • Cunoaşterea şi utilizarea diferitelor instrumente de acces la informaţie
 • Colectarea şi prelucrarea informaţiilor pertinente în vederea comunicării, în sensul evaluării pertinenţei informaţiei, verificării validităţii informaţiei şi credibilităţii sursei
 • Indicarea surselor pentru citate sau documente inserate în cazul elaborării unui referat/lucrare de cercetare şi completarea unei bibliografii.

Unităţile de învăţământ preuniversitar au rolul primordial în pregătirea elevilor în a căuta, accesa, analiza, critica, selecta, prelucra şi utiliza informaţia. La nivel european se fac recomandări statelor membre cu privire la introducerea celor 8 competenţe –cheie în stagiile de formare, dintre care

 • Competenţa de a învăţa să înveţi şi
 • Competenţa digitală de utilizare a noilor tehnologii ca instrument de învăţare şi cunoaştere, elemente regăsite în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

      Practic educaţia pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale a elevilor este parte din procesul de formare a competenţelor cheie ale elevilor. Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale contribuie la reuşita şcolară a elevilor, respectiv participă la formarea pe tot parcursul vieţii.
       Capitolul I

       CADRU GENERAL

       Art.1 Biblioteca C.J.R.A.E. Vaslui este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra , a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

       Art.2 Biblioteca funcţionează în cadrul CJRAE Vaslui la propunerea directorului instituţiei, cu avizul Consiliului de

       Administraţie şi nu poate fi desfiinţată, ci doar reorganizată ori integrată în centrul de documentare şi informare.

       Art.3 Biblioteca se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.

       Art.4 Biblioteca CJRAE Vaslui oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică, răspunzând nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.

         Art.5 Activitatea bibliotecii CJRAE Vaslui este coordonată de directorul instituţiei, doamna prof. Daniela Laic şi de către Consiliul de Administraţie al unităţii. La nivel judeţean, coordonarea metodologică revine Casei Corpului Didactic Vaslui, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice “I.C.Petrescu”.

               Capitolul II

         RESURSE MATERIALE

         Art.6 La constituirea bibliotecii CJRAE Vaslui au fost asigurate două încăperi alăturate care să deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură.

         Art.7 Fondul de publicaţii al bibliotecii CJRAE Vaslui este în limba română.

         Art.8 Biblioteca CJRAE Vaslui are în dotare mobilier modular, solid şi practic , adaptat beneficiarilor.

         Art.9 Biblioteca C.J.R.A.E. Vaslui este o bibliotecă specializată – având ca domenii principale PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, EDUCAŢIE. Învăţământ. Instruire. Timp liber, LUCRĂRI DE REFERINŢĂ pentru elevi/copii şi cadre didactice. Este asigurat accesul le fondul documentar pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.

       Art.10 În cadrul bibliotecii CJRAE Vaslui se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin utilizate şi cele în mai multe exemplare vor fi organizate în spaţiul de depozitare.

       Art.11 Constituirea fondului documentar, completarea şi organizarea acestuia se realizează având în vedere următoarele criterii :

 1. a)Cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, în baza unui studiu de marketing realizat de bibliotecarul şcolar/prof. documentarist în baza obiectivelor unităţii de învăţământ;
 2. b)Profilul şi specificul instituţiei de învăţământ;
 3. c)Activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii

       Art.12 a)Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
             b)Înscrierea se  face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte,  când se întocmeşte

                 FIŞA DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ  / FIŞA DE ÎNSCRIERE LA BIBLIOTECĂ.
               c)Pentru completarea corectă  şi completă a fişei de înscriere, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte    documentaristului carnetul de note şi cartea de identitate. Împrumutul se face numai pe baza „CĂRŢII DE IDENTITATE”, numai de către titularul acesteia.
Art.13   La cererea bibliotecarului, cititorul este obligat sa prezinte actul de identitate.
Art.14   Folosirea „Cărţii de identitate” a altei persoane se sancţionează cu retragerea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 60 de zile. Repetarea abaterii este sancţionată cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii.

Art.15   Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim 3 cărţi  o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire  pînă la 30 de zile.
Art.16 Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu.

Art.17 Nu se pot împrumuta DICŢIONARE, ATLASE, ALBUME, CĂRŢI RARE, reviste, hărţi, enciclopedii. ACESTEA SE POT STUDIA ŞI FOLOSI NUMAI ÎN BIBLIOTECĂ.
Art.18 Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihnă sau concediu medical.

Art.19 În perioada 1 iunie -21 iunie a fiecărui an şcolar, biblioteca nu mai împrumută cărţi, motivul fiind terminarea anului şcolar, este deci perioadă de recuperare a cărţilor  împrumutate.

Art.20 Lichidarea drepturilor băneşti sau actelor (cartea de muncă) către cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice trebuie făcută numai după ce acestea prezintă dovada că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar, persoanele care se fac răspunzătoare de pierderea volumelor de carte, plătesc amendă sau contravaloarea cărţilor pierdute/ nerecuperate.

Art.21 Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor scolare şi a centrelor de documentare şi informare - Ordinul 5556 al Ministrului Educaţiei, Cercetării , Tineretului şi Sportului , publicat în Monitorul Oficial al României nr. 757/ 27 oct. 2011, inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


       Capitolul II

RESURSE UMANE

Art.22 Norma de muncă a bibliotecarului şcolar/documentarist este de 40 ore/săptămână.

Art.23 Prin art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 bibliotecarul şcolar/documentaristul este membru al personalului didactic auxiliar.

Art.24 Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.

Art.25  (I)Atribuţiile documentaristului din cadrul CJRAE Vaslui sunt:

 1. a)organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit normelor legale;
 2. b)asigură funcţionarea bibliotecii, elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, orarul de activitate, planul de activitate;
 3. c)constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice ;
 4. d)ţine evidenţa fondului de publicaţii;
 5. e)răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
 6. f)oferă consiliere elevilor cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
 7. g)îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe şi particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
 8. h)gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ;
 9. i)contribuie la promovarea unei bune imagini a CJRAE Vaslui prin iniţierea şi derularea unor activităţi de parteneriat cu instituţii de învăţământ, culturale, diverse organizaţii, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţi ai elevilor.

                     (II) Atribuţiile specifice activităţii documentaristului se stabilesc prin fişa postului aprobată de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.

Art.26 – (1) Formarea continuă a documentaristului se realizează prin:

a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice organizate şi coordinate de Casa                Corpului Didactic Vaslui.

b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de casa corpului didactic, Biblioteca Naţională pedagogică I.C. Petrescu, de MECTS şi alţi furnizori acreditaţi de MECTS, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesională.

(2) Formarea continuă a documentaristului/bibliotecarului şcolar este un drept şi o obligaţie. În promovarea acestuia se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă.

Art.27 Documentaristul CJRAE Vaslui va fi informat despre deciziile Consiliului de Administraţie cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii.

Art.28 Documentaristul CJRAE Vaslui este subordonat directorului CJRAE şi coordonatorului CJAP, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.

Art.29 Evaluarea activităţii documentaristului CJRAE Vaslui se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei –cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de MECTS.

Art.30 Îndrumarea şi controlul documentaristului/bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

 

 

       Capitolul III

RESURSE FINANCIARE

Art.31

(1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare conform legii.

(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.32 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii şi pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.

 

       Capitolul IV

             ACTIVITATEA BIBLIOTECII CJRAE VASLUI

               Art.33 Biblioteca achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.

       Art.34

       (1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:

 1. a)dezvoltarea colecţiilor : achiziţia, selecţia, deselecţia;
 2. b)prelucrarea documentelor: evidenţa primarăa documentelor, evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi evidenţa individuală prin completarea registrului de inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni carecare fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;
 3. c)informatizarea fondului;

(2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală.

Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.

Art.35 Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:

 1. a)achiziţii de carte de la unităţile specializate;
 2. b)abonamente la publicaţii periodice;
 3. c)transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;
 4. d)donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţi, de la persoane juridice sau persoane fizice;
 5. e)împrumut interbibliotecar.

Art.36 Criteriile care se au în vedere la completarea colecţiilor din cadrul bibliotecii CJRAE Vaslui sunt:

 • Profilul, nivelul şi specificul activităţii desfăşurate în cadrul CJRAE Vaslui ;
 • Componenţa fondului documentar existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;
 • Cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice (consilieri şcolari) în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate;

       Art.37 Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.

       Art.38 Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă din inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       Art.39 Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

         Art.40 Documentaristul organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.

       Art.41 Documentaristul sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.

       Art.42

       (1)Documentaristul participă la iniţierea, desfăşurarea de proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oameni de cultură, evenimente importante potrivit calendar UNESCO, activităţi de lectură. Poate organiza şi participa la expoziţii, târguri de carte, lansări de carte. Toate acestea au scopul de a dezvolta gustul pentru lectură în rândul elevilor şi de a implica elevii în acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală, naţională şi internaţională.

       (2)Documentaristul promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin realizarea unor mape documentare, prezentări powerpoint, pliante, liste de publicaţii et c.

       Art.43 Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde:obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor,obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale documentaristului şi misiunile bibliotecii din cadrul CJRAE Vaslui.

       Art.44 Programul de funcţionare al bibliotecii CJRAE Vaslui este 8.00-16.00 în zilele lucrătoare ale săptămânii, cu excepţia sărbătorilor legale.

 

       Capitolul IV

             EVALUAREA BIBLIOTECII (ŞCOLARE) CJRAE VASLUI

             Art.45 Evaluarea bibliotecilor şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr.75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

            

     Capitolul V

       DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CITITORILOR

             Art.46

 1. 1.accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
 2. 2.să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate;
 3. 3.să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
 4. 4.să fie respectuoşi şi să păstreze ordinea şi liniştea în bibliotecă

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE

             Art.47 (1)Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al bibliotecii CJRAE Vaslui  a fost discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al CJRAE Vaslui din data de …………................

           (2) Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare intrǎ în vigoare o datǎ cu semnarea lui de cǎtre directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui, doamna prof. Daniela Laic.